Akademia Budowlana

Czy można odnowić pozwolenie na budowę domu, które straciło ważność?

Spis treści:

Pozwolenie na budowę nie jest wydawane bezterminowo. Zdarzają się sytuacje, w których inwestor jest zmuszony na jakiś czas przerwać budowę, np. ze względu na ograniczony budżet. W tej sytuacji istnieje ryzyko, że pozwolenie na budowę straci ważność. Kontynuowanie prac w tej sytuacji będzie oznaczało samowolę budowlaną i grozi poważnymi konsekwencjami. Istnieje jednak możliwość odnowienia pozwolenia na budowę domu, które straciło ważność.

 

Ile czasu ważne jest pozwolenie na budowę domu?

 

Wszelkie prace budowlane związane z budową domu o powierzchni powyżej 70 m2 można podjąć na działce dopiero po uzyskaniu pozwolenia na budowę domu. W tym celu należy złożyć wniosek do wydziału architektury w odpowiednim dla danej lokalizacji starostwie. O tym, jak przebiega ten proces, jak się odpowiednio przygotować, a także, jakie dokumenty skompletować możesz przeczytać w naszym artykule na temat pozwolenia na budowę. Należy pamiętać, że takie pozwolenie nie jest wydawane bezterminowo. Pozwolenie traci ważność w dwóch sytuacjach:

 

Jako moment rozpoczęcia budowy uznaje się prace przygotowawcze, takie jak: wytyczenie granic obiektu przez geodetę, niwelacja terenu, wykonanie przyłączy do sieci, zagospodarowanie terenu wraz z budową tymczasowych obiektów, np. ogrodzenia. Ponadto, został założony dziennik budowy, a inwestor wskazał kierownika budowy odpowiedzialnego za prowadzenie budowy. Jeśli kroki te nie zostały podjęte w okresie trzech lat od momentu uprawomocnienia się decyzji o wydaniu pozwolenia na budowę, pozwolenie traci ważność i musi zostać odnowione.

 

Kiedy można uznać, że budowa została przerwana?

 

Częstszym scenariuszem jest wygaśnięcie pozwolenia na budowę na skutek przerwy w prowadzeniu prac na okres dłuższy, niż 3 lata. Dzieje się tak ze względu np. na to, że inwestor po prostu stracił płynność finansową potrzebną do realizacji kolejnych prac. Kiedy można uznać, że budowa została przerwana? Dzieje się tak, gdy w przeciągu 3 lat na placu budowy nie wykonane zostały żadne prace budowlane, które zostałyby odpowiednio opisane w dziennik budowy. Wystarczy jednak zrealizować jakiekolwiek prace, aby zachować ważność pozwolenia. Warto przy tym wiedzieć, że nie ma możliwości wydłużenia terminu pozwolenia na budowę poprzez złożenie wniosku do urzędu. Jedynym sposobem jest zatem zrealizowanie dowolnych prac w okresie do trzech lat od momentu ostatniej pracy.

 

W jaki sposób odnowić pozwolenie na budowę domu?

 

Wiemy już, w jakich sytuacjach pozwolenie na budowę może stracić ważność. Czy można wznowić pozwolenie lub otrzymać nowe? Jak najbardziej. Wznowienie robót jest możliwe w sytuacji, gdy budowa została przerwana na okres dłuższy, niż 3 lata. Z kolei w przypadku, gdy pozwolenie wygaśnie ze względu na brak rozpoczęcia prac w terminie do trzech lat, konieczne będzie uzyskanie nowego pozwolenia. Wcześniej jednak należy uzyskać decyzję w sprawie wygaśnięcia pozwolenia na budowę. Poniżej omawiamy możliwe scenariusze wznowienia prac budowlanych.

 

Wydanie nowego pozwolenia na budowę domu

 

Aby możliwe było uzyskanie nowego pozwolenia na budowę, wcześniej konieczne jest stwierdzenie wygaśnięcia pierwotnego pozwolenia na budowę, a to wymaga odpowiedniego postępowania. Postępowanie może rozpocząć się na wiosek organów administracyjnych lub za sprawą stron postępowania, które były uwzględnione w momencie wydawania pierwotnej decyzji. A zatem, wniosek może złożyć sam inwestor, który będzie chciał otrzymać nowe pozwolenie, ale również sąsiad, o ile był on stroną postępowania w momencie wydawania pozwolenia.

 

Wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia pozwolenia na budowę składa się w urzędzie gminy lub urzędzie miasta właściwym dla lokalizacji budowy. Wraz z wnioskiem należy przedłożyć załączniki stanowiące dowód na to, że budowa nie rozpoczęła się w terminie do 3 lat od wydania pierwotnej decyzji. Nie trzeba podawać przyczyny takiego stanu rzeczy, o ile nie była to decyzja organu administracyjnego lub sądu. Po złożeniu wniosku przeprowadzone zostanie postępowanie, którego finalizacją będzie decyzja stwierdzająca wygaśnięcia pozwolenia na budowę. Zwykle czas oczekiwania wynosi ok. miesiąca.

 

Teraz inwestor ma już zielone światło do uzyskania nowego pozwolenia. Procedury są identyczne, jak w przypadku pierwotnej decyzji. Trzeba zatem przedłożyć stosowny komplet dokumentów, w tym 3 egzemplarze projektu budowlanego, oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością, wypis i wyrys z MPZP (lub decyzję o warunkach zabudowy), a także dowód uiszczenia opłaty skarbowej. Decyzja jest wydawana w terminie do 30, a wyjątkowo 60 dni, po czym trzeba jeszcze odczekać 14 dni, aż decyzja stanie się prawomocna.

 

Wydanie pozwolenia na wznowienie robót

 

Jeśli pozwolenie na budowę wygasło na skutek przerwania prac na okres dłuższy niż 3 lata, wówczas nie trzeba składać wniosku o wydanie decyzji o wygaśnięciu pozwolenia na budowę. Wystarczy udać się do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego i złożyć wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych. Do wniosku należy załączyć dokumentację projektową wraz z uzgodnieniami i opiniami. Inwestor powinien się upewnić, że od momentu wydania pozwolenia zmianie nie uległy przepisy lub uwarunkowani lokalne, które miałyby wpływ na wydanie ponownej decyzji (np. uchwała nowego MPZP, w którym zmieniono wymagania dla obiektów, a obecny projekt nie spełnia tych wymagań). Decyzja jest wydawana zwykle w przeciągu miesiąca, a co ważne, jest ona bezterminowa i nie wygasa w razie nie podjęcia prac.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
 

Tak   Nie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*

Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawie przy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl oraz New-House Robert Skulimowski NIP 824-000-68-45, REGON 710346743 Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.