Akademia Budowlana

Dziennik budowy – jak wygląda jego prowadzenie?

Spis treści:

Dziennik budowy to bardzo ważny dokument wliczający się do kompletnej dokumentacji budowlanej. Zawiera on wpisy na temat wszystkich prac budowlanych, inspekcji oraz przeglądów zrealizowanych od momentu rozpoczęcia budowy, aż do momentu zakończenia i odbioru robót. Dziennik budowy musi być prowadzony w odpowiedni sposób. W niniejszym artykule powiemy kilka słów na temat tego, w jaki sposób należy prowadzić dziennik budowy.

 

Co to jest dziennik budowy?

 

Dziennik budowy to dokument, w którym prowadzone są zapisy związane z realizacją wszystkich prac budowlanych, a także kontroli, inspekcji oraz przeglądów wykonywanych na etapie realizacji projektu. Wpisy mają porządek chronologiczny, od rozpoczęcia budowy po ostatni wpis potwierdzający odbiór robót budowlanych. Jest to obowiązkowa część dokumentacji budowlanej. Prowadzenie prac budowlanych bez dziennika budowy jest poważnym naruszeniem i grozi surowymi konsekwencjami. Główna odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na kierowniku budowy, aczkolwiek wpisów mogą dokonywać wszyscy uczestnicy budowy, którzy zostali zdefiniowani w ustawie Prawo Budowlane.

 

W jaki sposób można pozyskać dziennik budowy?

 

Dziennik budowy ma format A4 i posiada od kilkunastu do kilkuset stron. Dziennik wybiera się pod kątem inwestycji – im jest ona bardziej skomplikowana, tym więcej stron powinien zawierać dziennik. Co ważne, każda strona w dzienniku jest podwójna. Jest to oryginał oraz kopia. Strony zaliczane do kopii posiadają perforację, dzięki czemu łatwo je usunąć już po zakończeniu budowy. Dziennik budowy można pozyskać przez Internet, w dowolnej księgarni, a także w punkcie sprzedaży druków w urzędzie. W momencie uzyskania pozwolenia na budowę lub prawa do wykonania robót na podstawie zgłoszenia trzeba przekazać zakupiony dziennik budowy właściwemu organowi, który ostempluje wszystkie strony dziennika. Zostanie on wydany w terminie do 3 dni od dnia nabycia prawa do wykonywania robót budowlanych na mocy pozwolenia lub zgłoszenia. Aktualnie, coraz popularniejszym rozwiązaniem jest elektroniczny dziennik budowy.

 

Kto jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy?

 

Osobą odpowiedzialną za prowadzenie dziennika budowy jest kierownik budowy wskazany przez inwestora. To on dokonuje większości wpisów, a także odpowiada za to, aby dziennik był prowadzony w sposób prawidłowy i zgodny z obowiązującymi przepisami. Dokument powinien znajdować się w bezpiecznym miejscu na placu budowy, tak, aby w każdej chwili można było dokonać wpisu. Przy budowie domu zazwyczaj stosuje się dziennik budowy złożony z 30 kartek (15+15). Jeśli zabraknie stron, należy wystąpić do organu o wydanie kolejnego tomu dokumentu.

 

Kto może dokonać wpisu w dzienniku budowy?

 

Wpisów do dziennika budowy mogą dokonać wszyscy uczestnicy budowy zdefiniowani w ustawie Prawo Budowlane. Są to: kierownik budowy, inwestor, projektant, inspektor nadzoru budowlanego, kierownik robót budowlanych, geodeta, pracownik organów nadzoru budowlanego. Wpisów w dzienniku budowy nie mogą natomiast zamieszczać wykonawcy prac budowlanych. Ich praca jest bowiem nadzorowana przez kierownika budowy i to on zamieszcza wszystkie wpisy na temat kolejno realizowanych prac budowlanych.

 

W jaki sposób należy prowadzić dziennik budowy?

 

Wpisy dokonywane w dzienniku budowy muszą rejestrować przebieg robót budowlanych oraz wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w trakcie realizacji projektu. Chodzi zatem o wszelkie inspekcje, kontrole, przeglądy, odbiory prac. Wpisy w dzienniku służą ocenie technicznej prawidłowości wykonywanych prac budowlanych. Spisy wykonuje się na oryginałach oraz kopiach strony. Muszą być ułożone chronologicznie w sposób umożliwiający dokonanie ewentualnych korekt lub uzupełnień w przyszłości. W przypadku korekty należy przekreślić nieaktualny wpis, ale w taki sposób, aby pozostawić możliwość jego przeczytania. Umożliwia to ocenę zasadności wprowadzonych zmian. Wpisy muszą być wyczerpujące i odpowiadać na trzy podstawowe pytania: Co zostało zrobione? Kiedy zostało zrobione? W jaki sposób zostało zrobione?

 

To na kierowniku budowy ciąży największa odpowiedzialność za to, aby wszystkie prace były zrealizowane w sposób prawidłowy, a także żeby w dzienniku budowy znalazł się stosowny wpis zgodny z przepisami prawa budowlanego. I to właśnie kierownik budowy może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za nieprawidłowości w dzienniku.

 

Jakie wpisy należy zamieścić w dzienniku budowy?

 

Dziennik budowy musi obejmować wszystkie wpisy związane z realizowaną budową. Chodzi tu nie tylko o same prace budowlane, ale również o prace wykonane przez geodetę i projektanta. Dziennik obejmuje także wpisy z kontroli, inspekcji oraz przeglądów, a także wpisy związane z odbiorem poszczególnych prac budowlanych. Na pierwszej stronie dziennika powinny znaleźć się dane kierownika budowy i architekta, a także dane wykonawcy robót. W przypadku budowy domu nie trzeba jednak umieszczać danych wykonawcy, o ile nie jest to system zlecony, w którym za całą realizację odpowiada generalny wykonawca. W przypadku gospodarczym, w którym występuje wielu wykonawców, a część prac wykonuje sam inwestor, dane wykonawcy są pomijane.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
 

Tak   Nie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*

Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawie przy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl oraz New-House Robert Skulimowski NIP 824-000-68-45, REGON 710346743 Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.