Akademia Budowlana

Nieprzekraczalna linia zabudowy – definicja i znaczenie w budownictwie

Spis treści:

Planując budowę domu na własnej działce budowlanej inwestor musi pamiętać o licznych wymaganiach oraz ograniczeniach. Jednym z takich ograniczeń jest obowiązek zachowania odpowiednich odległości od granicy działki budowlanej. W przypadku granicy działki sąsiadującej z drogą publiczną obowiązuje nieprzekraczana linia zabudowy. Wyznacza ona odległość, jaką obiekty budowlane muszą zachować od drogi publicznej.

 

Co to jest nieprzekraczalna linia zabudowy?

 

Definicję nieprzekraczalnej linii zabudowy odnajdziemy w ustawie o prawie budowanym. Zgodnie z tą definicją, jest to maksymalne zbliżenie obiektu budowlanego do drogi publicznej lub ulicy. Jak sama nazwa wskazuje, jest to linia, której nie można przekroczyć planując umiejscowienie domu lub innego obiektu budowlanego na działce. Jeszcze bardziej restrykcyjna jest obowiązująca linia zabudowy, która dokładnie wyznacza miejsce sytuowania obiektów, ale do tego jeszcze dojdziemy. Nieprzekraczana linia zabudowy dotyczy wszystkich obiektów budowlanych wraz z ich wystającymi elementami, a zatem: schodami, tarasem, podcieniem. Poza linią zabudowy mieścić może się jedynie podjazd, który zostanie połączony zjazdem z drogą publiczną lub ulicą.

 

Gdzie można znaleźć informacje na temat nieprzekraczalne linii zabudowy?

 

Nieprzekraczalna linia zabudowy jest zaznaczona w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego. To kolejny powód, dla którego inwestorzy planujący zakup działki budowlanej powinni gruntownie przestudiować MPZP, aby sprawdzić, jakie ograniczenia i wymagania dotyczą konkretnej parceli. Jest to ciągła linia z trójkątami niewypełnionymi kolorem. Jeśli natomiast działka nie jest objęta przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, wówczas inwestor jest zobowiązany do złożenia wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Wówczas, informacje o wymaganych odległościach od granicy działki wyznaczy właśnie WZ-ka.

 

Jaka jest odległość nieprzekraczalnej linii zabudowy od drogi?

 

Nieprzekraczalna linia zabudowy jest nanoszona w taki sposób, aby zachować wymagane odległości obiektów budowlanych od drogi publicznej lub ulicy. Dokładne odległości zależą od rodzaju drogi, a także tego, czy teren jest zabudowy. Oto obowiązujące przepisy:

 

Powyższymi przepisami nie są objęte drogi prywatne lub osiedlowe. Problemy związane z nieprzekraczalną linią zabudowy pojawiają się w przypadku stosunkowo krótkich działek, ponieważ pojawia się spore ograniczenie w kwestii maksymalnej długości budynku, a ponadto, odległość nieprzekraczalnej linii od drogi może być na tyle krótka, że inwestor będzie miał problem z wygospodarowaniem podjazdu, na którym zmieści się cały samochód.

 

Czym różni się nieprzekraczalna i obowiązująca linia zabudowy?

 

Jak już mówiliśmy, istnieje również obowiązująca linia zabudowy, która jest bardziej restrykcyjna. Podobnie jak nieprzekraczalna linia, jest ona zaznaczona w MPZP ciągłą linią z trójkątami. Jednak w tym przypadku, trójkąty są wypełnione kolorem. Obowiązująca linia zabudowy ma na celu nie tylko zachowanie odległości od drogi, ale także uzyskanie ładu przestrzennego wyrażającego się tym, że obiekty w danej okolicy będą położone w jednej linii. Obowiązująca linia zabudowy wyznacza zatem granicę, do której musi przylegać elewacja budynku lub jego wystające elementy. Zarys budynku musi stykać się z linią po stronie, którą wskazują trójkąty.

 

W przypadku nieprzekraczalnej linii zabudowy inwestor ma większe pole manewru, ponieważ budynek można usytuować w dowolnym miejscu w głąb działki budowlanej. Nieprzekraczalna linia wskazuje jedynie granicę, której nie można przekroczyć sytuując obiekt budowlany. Natomiast obowiązująca linia wyznacza miejsce, w którym musi znaleźć się ściana lub wystający element obiektu.

 

Jakich elementów dotyczy nieprzekraczalna linia zabudowy?

 

Nieprzekraczalna linia zabudowy dotyczy wszelkich obiektów budowlanych, a zatem obiektów na stałe związanych z gruntem. Dotyczy to również wystających elementów obiektu, czyli okapu dachu, schodów, werandy, podcienia, tarasu. Poza nieprzekraczalną linię zabudowy nie może wystawać także garaż. Ustępstwo od powyższych zasad można zrobić dla niektórych elementów wystających, ale musi na to zezwalać MPZP lub decyzja o warunkach zabudowy. Za nieprzekraczalną linią zabudowy może się jednak znajdować podjazd i utwardzona droga prowadząca do domu i garażu, a także ogrodzenie, które w ustawie o prawie budowlanym nie jest traktowane jako obiekt budowlany.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
 

Tak   Nie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*

Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawie przy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl oraz New-House Robert Skulimowski NIP 824-000-68-45, REGON 710346743 Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.