Akademia Budowlana

Jakie przepisy regulują wycinkę drzew pod budowę domu?

Wielokrotnie zdarza się, że inwestor kupuje działkę, na której rosną drzewa – aby móc bez przeszkód wybudować na niej dom, bardzo często część z nich musi zostać wycięta. Należy mieć przy tym świadomość, że wycinkę drzew pod budowę domu regulują przepisy. Trzeba ich koniecznie przestrzegać, by nie narazić się na karę.


Na początku 2017 r. w życie weszły przepisy, zgodnie z którymi właściciele prywatnych działek nie musieli uzyskiwać zgody na wycinkę drzew z posesji – pod warunkiem, że nie była na niej prowadzona działalność gospodarcza. Niestety, takie poluzowanie prawa wywołało mnóstwo nadużyć i masowe wręcz niszczenie ekosystemu – w czerwcu 2017 r. ustawę o ochronie przyrody znowelizowano, a możliwość wycinki drzew z prywatnych działek uległa obostrzeniu.


Wycinka drzew pod budowę domu – komu zgłaszać?


Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o ochronie przyrody, na wycinkę drzew nawet na prywatnej posesji należy uzyskać zgodę odpowiedniego urzędu miasta (gminy). Należy w nim zgłosić zamiar wycinki – następnie urzędnik w ciągu 21 dni ma obowiązek dokonać oględzin drzew, które mają zostać wycięte. Jeżeli w ciągu kolejnych 14 dni od daty oględzin inwestor nie otrzyma negatywnej decyzji, może przystąpić do wycinki.


Uwaga! Uzyskanie zgody urzędu na wycinkę drzew na działce jest obowiązkowe! Jeśli inwestor takowej nie posiada, a dokona wycinki, może zostać ukarany wysoką grzywną finansową.


Wycinka drzew – kiedy nie jest możliwa?


W jakich sytuacjach urząd może zakazać wycinki drzew na posesji? Otóż jest to możliwe gdy:
• drzewa znajdują się na terenie wpisanym do rejestru zabytków,
• drzewa noszą znamiona drzew pomnikowych,
• obszar wycinki znajduje się na terenie chronionym przez zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
• na obszarze wycinki planowane są nasadzenia zieleni miejskiej.


Wycinka drzew bez zezwolenia


Istnieją przypadki, w których uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew nie jest koniecznością. Dzieje się tak jeśli drzewo nie przekracza określonych rozmiarów – w tym celu należy zmierzyć obwód jego pnia na wysokości 5 centymetrów nad ziemią. I tak wyciąć bez pytania o zgodę urzędu można drzewa, których obwód pnia nie przekracza:
• 80 centymetrów – w przypadku wierzby, topoli, klonu jesionolistnego i klonu srebrzystego,
• 65 centymetrów – w przypadku robinii akacjowej, kasztanowca zwyczajnego i platanu klonolistnego,
• 50 centymetrów – w przypadku pozostałych gatunków drzew.


Niepotrzebne są także zgody na wycięcie m.in. krzewu lub skupisk krzewów o powierzchni 25 metrów kwadratowych, drzew i krzewów owocowych, krzewów ozdobnych, a także drzew lub krzewów, które się złamały albo wywróciły pod wpływem sił natury, wypadku bądź katastrofy. W tym ostatnim przypadku przed usunięciem musi je obejrzeć urzędnik, który potwierdzi, że stanowią złom lub wywrot.


Działalność gospodarcza? Za wycinkę trzeba zapłacić!


Jeżeli na działce, z której inwestor chce wyciąć drzewa będzie prowadzona również działalność gospodarcza, musi nie tylko uzyskać pozwolenie, ale także uiścić określoną w przepisach opłatę. Jest ona zależna m.in. od gatunku drzewa oraz jego obwodu. Co ważne, jeśli na działce prywatnej w ciągu 5 lat od przeprowadzonej wycinki zarejestrowana zostanie działalność gospodarcza, za wycięte drzewa również będzie trzeba zapłacić wstecz.


W New-House, jeśli takie jest życzenie inwestora, możemy zająć się również formalnościami związanymi z uzyskaniem zgody na wycinkę drzew, a także samymi pracami. Zapraszamy do kontaktu na https://new-house.com.pl/dzialki! Pomożemy Wam spełnić marzenia o własnych czterech ścianach!

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*

Tak   Nie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*

Obowiązki informacyjne
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawie przy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl oraz New-House Robert Skulimowski NIP 824-000-68-45, REGON 710346743 Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.