Akademia Budowlana

Budowa domu bez pozwolenia. Kiedy jest możliwa?

W zdecydowanej większości przypadków budowa domu wymaga pozwolenia – należy złożyć odpowiedni wniosek w starostwie powiatowym (lub urzędzie miasta na prawach powiatu) i czekać na pozytywną decyzję urzędników. Istnieją jednak sytuacje, gdy możliwa jest budowa domu bez pozwolenia. Kiedy tak się dzieje?
 

Na początek przypomnimy, jak wygląda procedura starania się o pozwolenie na budowę domu. Otóż przed złożeniem wniosku należy zgromadzić:
• warunki zabudowy – wydawane przez urząd miasta lub gminy, o ile oczywiście posiadana przez inwestora działka nie jest uwzględniona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
• mapę sytuacyjno-wysokościową – wykonaną przez uprawnionego geodetę w skali 1:500, służy ona do celów projektowych,
• projekt domu – wykonanego na indywidualne zamówienie przez architekta lub gotowego projektu, który następnie należy zaadaptować do istniejących na danym terenie warunków (szeroki wybór gotowych projektów domów znaleźć można na naszej stronie -> https://new-house.com.pl/projekty-domow),
• zaświadczenie izby samorządu zawodowego (np. izby architektów) potwierdzające, że projektant domu jest wpisany na jej listę i ma uprawnienia do projektowania domów,
• oświadczenie inwestora o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (odpowiedni formularz otrzymać można w urzędzie lub pobrać z jego strony internetowej).

Kiedy wszystkie powyższe dokumenty są zebrane, można złożyć wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. Urzędnicy sprawdzają między innymi, czy wybrany projekt jest zgodny z warunkami zabudowy i wymaganiami ochrony środowiska, a także czy jest kompletny oraz zgodny z przepisami. Jeżeli złożony wniosek jest niekompletny lub nieprawidłowy, urząd wzywa inwestora do uzupełnienia braków lub poprawienia błędów, dając na to określony czas. Dopiero po jego upływie wydana zostaje decyzja o odmowie udzielenia pozwolenia na budowę.

Jeśli wszystkie wymagane prawem warunki zostały spełnione, urząd nie ma prawa odmówić wydania pozwolenia na budowę – na decyzję ma 65 dni, choć w praktyce termin ten może być dłuższy. Po wydaniu pozwolenia odpowiednia informacja jest wysyłana do inwestora oraz wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, który wydał decyzję o warunkach zabudowy. Uwaga! Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie zostanie rozpoczęta przed upływem trzech lat od dnia, w którym stała się ostateczna.

Budowa domu bez pozwolenia

W dość nielicznych przypadkach istnieje możliwość, by budowa domu odbywała się bez pozwolenia – wówczas wystarczy tzw. zgłoszenie budowy domu jednorodzinnego. Jak określono w przepisach, ze zgłoszenia skorzystać można wyłącznie przy budowie wolnostojących, jednorodzinnych budynków mieszkalnych, których obszar oddziaływania w całości mieści się na działce, na której się je buduje. Co to w praktyce oznacza?

Otóż obszar oddziaływania domu to wyznaczony na podstawie odrębnych przepisów teren, który w dokumentacji zaznacza architekt – ten, który projektował dom lub zajmował się jego adaptacją. Dokładnie chodzi tu m.in. o odległość od najbliższych nieruchomości, zacienienie działki, zagrożenie dla pomników przyrody, generowanie zapachów i hałasu itp. Jeżeli obszar ten mieści się w granicach nieruchomości, na której ma zostać wybudowany dom, wystarczy złożyć wniosek zgłoszenia budowy. Uwaga! Złożenie takiego wniosku jest konieczne – jeśli inwestor tego nie zrobi, dom zostanie uznany za samowolę budowlaną.

Wniosek zgłoszenia budowy również składa się w starostwie powiatowym (lub urzędzie miasta na prawach powiatu) i należy do niego dołączyć:
• projekt budowlany,
• dokładny termin rozpoczęcia prac,
• informacje o zakresie, rodzaju i sposobie prowadzenia prac budowlanych,
• oświadczenie inwestora o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Jeśli zgłoszenie spełnia wszystkie wymagania, urząd przyjmuje zgłoszenie budowy tzw. milczącą zgodą. W takim przypadku urząd nie musi wysyłać inwestorowi żadnego pisma o zgodzie na budowę.

Roboty budowlane można rozpocząć po 21 dniach od dnia złożenia zgłoszenia, ale tylko wtedy, gdy urząd nie wniesie decyzji o sprzeciwie. Termin ten liczy się od złożenia kompletnego zgłoszenia, więc jeśli było ono uzupełniane, termin liczy się od daty tego uzupełnienia lub od upływu terminu wskazanego w postanowieniu o uzupełnieniu zgłoszenia.
 

Budowa bez pozwolenia – kiedy jeszcze jest możliwa?

Zgodnie z obowiązującym prawem, zgłoszenie budowy jest również możliwe w przypadku:
• przebudowy wolnostojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych dotyczącej przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynku,
• budowy sieci: wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, telekomunikacyjnych, gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa oraz elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV,
• budowy wolnostojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 metrów kwadratowych.

Z jakiejkolwiek weryfikacji przez organy administracji zwolniona jest natomiast między innymi budowa:
• altan i obiektów gospodarczych na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych o powierzchni zabudowy do 35 metrów kwadratowych, wysokości do 5 metrów (dachy strome) lub 4 metrów (dachy płaskie),
• obiektów małej architektury na prywatnych działkach,
• ogrodzeń o wysokości do 2,2 metra.

W New-House pomagamy w załatwieniu wszelkich formalności dotyczących budowy wymarzonego domu – uzyskania warunków zabudowy, pozwolenia na budowę czy jej zgłoszenia. Inwestorzy znajdują u nas kompleksową pomoc, począwszy od wyboru działki, projektu, przez szacowanie kosztów budowy (pomaga w tym nasz kalkulator budowy domu), załatwianie wszystkich dokumentów, aż po zasadnicze prace budowlane – w stanie surowym, deweloperskim i pod klucz. Możemy zająć się również zagospodarowaniem terenu. Zadzwoń lub napisz do nas – chętnie odpowiemy na wszystkie Twoje pytania i pomożemy Ci spełnić marzenia o własnym domu!
 
.

Kontakt

Jesteśmy do dyspozycji 7 dni w tygodniu, od 7:00 do 21:00.

Chętnie odpowiemy na każde pytanie.
Zachęcamy do kontaktu.

kontakt90@new-house.com.pl
+48 504 125 130
* - pole wymagane
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*

Tak   Nie
WWyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*

Obowiązki informacyjne
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawieprzy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.