Akademia Budowlana

Lokalizacja studni na działce - gdzie można postawić studnię ?

Spis treści:

Ulokowanie studni na wybranej przez nas działce powinno być poprzedzone upewnieniem się, czy właśnie na tej parceli nie ma żadnych ograniczeń prawnych, które mogłyby uniemożliwić wzniesienie studni. Stosowne informacje na ten temat możemy znaleźć w Miejscowym Planie Zagospodarowania przestrzennego. W przypadku, kiedy na danym obszarze nie opracowano MPZP, skorzystać możemy z informacji dostępnych w warunkach zabudowy. Warto także wiedzieć, że ulokowanie studni na działce musi być poprzedzone zawiadomieniem starostwa powiatowego.

 

Lokalizacja studni na działce od strony prawnej

 

Prawo geologiczne oraz górnicze mówi, że wykonywanie wkopów czy otworów wiertniczych, których głębokość nie przekracza 30 metrów oraz wykorzystywane są one do wykonywania ujęć wód podziemnych na potrzeby poboru wód podziemnych, nie musi być poprzedzone zatwierdzeniem prawnym. Jednak lokalizacja studnia powinna być wykonana dopiero wtedy, kiedy zawiadomimy o tym starostwo powiatowe. Jej wybudowanie będzie możliwe po 30 dniach od zawiadomienia.

 

Jaka musi być odległość studni od domu?

 

Odpowiednie informacje na temat odległości lokalizacji studni są przedstawione w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny się charakteryzować budynki i ich położenie. Studnia, której zadaniem będzie dostarczanie wody pitnej, musi być zlokalizowana w odległości co najmniej:

 

Warto wiedzieć, że odległość liczy się od osi studni.

 

Co powinniśmy wiedzieć przed budową studni?

 

Poza przepisami istotne jest także położenie warstwy wodonośnej na naszej działce. Taka warstwa cechuje się dużą porowatością i przepuszczalnością, co ułatwia przepływ i gromadzenie wód podziemnych. Aby dowiedzieć się, gdzie zlokalizowana jest warstwa wodonośna, niezbędna będzie pomoc hydrologa.

 

Inne ważne informacje o budowie studni na działce

 

Powinniśmy mieć na uwadze, że wykopaną studnię należy zabezpieczyć materiałami nieprzepuszczalnymi. Należą do nich chociażby kręgi betonowe, zwane też cembrowiną. Ich zadaniem jest ochrona ścian przed osypywaniem się. Ponadto jej zastosowanie nie dopuszcza do przedostawania się wody z wyższych warstw, bardziej podatnej na zanieczyszczenia. Kręgi betonowe powinny być szczelne, więc niezbędne będzie spoinowanie. Wykonuje się je na całej długości od wnętrza studni, a także minimum 1,5 metra od poziomu terenu od zewnętrza studni.

 

Aspekty techniczne budowy studni

 

Zgodnie z § 32 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny charakteryzować się budynki i ich usytuowanie:

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*
Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawieprzy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.