Pozwolenie wodno-prawne

Offer

Pozwolenie wodnoprawne

Obowiązujące w naszym kraju prawo wodne nakłada konieczność uzyskania pozwolenia wodnoprawnego przed rozpoczęciem niektórych inwestycji budowlanych. Zezwolenie tego typu wydawane jest przez organy administracji państwowej, a do jego uzyskania niezbędne jest szczegółowe opracowanie hydrologiczne nazywane także operatem wodnoprawnym. Inwestorzy zlecający kompleksową budowę domu New-House mogą liczyć na wsparcie na każdym etapie realizowanego przedsięwzięcia budowlanego, a więc również w momencie załatwiania pozwolenia wodnoprawnego. Z pomocą naszych specjalistów cała procedura przebiega tak sprawnie, jak to tylko jest możliwe. To zdecydowanie lepsza opcja niż załatwianie wszystkich formalności na własną rękę. Nie wspominając już o oszczędności czasu, jaki trzeba na nie przeznaczyć.

Jakie inwestycje wymagają uzyskania pozwolenia wodnoprawnego?

 • usługi wodne polegające na zapewnieniu gospodarstwom domowym, podmiotom publicznym oraz przedsiębiorstwom możliwości korzystania z wód w zakresie wykraczającym poza zakres:

 • powszechnego korzystania z wód,

 • zwykłego korzystania z wód,

 • szczególnego korzystania z wód, czyli np. odwadnianie gruntów i upraw, nawadnianie gruntów lub upraw - przy czym będzie to korzystanie wykraczające poza zakres korzystania zwykłego i powszechnego – jednocześnie niemieszczące się w katalogu czynności kwalifikowanych jako usługi wodne

 • długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej,

 • rekultywację wód powierzchniowych lub wód podziemnych,

 • wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów,

 • wykonanie urządzeń wodnych,

 • regulacja wód, zabudowa potoków górskich oraz kształtowanie nowych koryt cieków naturalnych (np. rzek, strumieni, potoków),

 • zmiana ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wód,

 • prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące oraz przez wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych lub przepustów,

 • prowadzenie przez śródlądowe drogi wodne oraz przez wały przeciwpowodziowe napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych.

Urządzenia, których budowa wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego?

 • urządzenia lub budowle piętrzące, przeciwpowodziowe i regulacyjne, a także kanały i rowy,

 • sztuczne zbiorniki usytuowane na wodach płynących oraz obiekty związane z tymi zbiornikami,

 • stawy – w szczególności stawy rybne oraz stawy przeznaczone do oczyszczania ścieków albo rekreacji – z wyłączeniem stawów o powierzchni nieprzekraczającej 1000 m2 i głębokości nieprzekraczającej 3 m od naturalnej powierzchni terenu – te wymagają zgłoszenia wodnoprawnego. Z tym że nie mogą one być napełniane w ramach usług wodnych, tylko wyłącznie wodami opadowymi lub roztopowymi, lub wodami gruntowymi. Natomiast zasięg oddziaływania takiego stawu nie może wykraczać poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem.

 • obiekty służące do ujmowania wód powierzchniowych oraz wód podziemnych,

 • obiekty energetyki wodnej,

 • wyloty urządzeń kanalizacyjnych służące do wprowadzania ścieków do wód, ziemi lub do urządzeń wodnych oraz wyloty służące do wprowadzania wody do wód, ziemi lub do urządzeń wodnych,

 • stałe urządzenia służące do połowu ryb lub do pozyskiwania innych organizmów wodnych,

 • urządzenia służące do chowu ryb lub innych organizmów wodnych w wodach powierzchniowych,

 • mury oporowe, bulwary, nabrzeża, mola, pomosty i przystanie,

 • stałe urządzenia służące do dokonywania przewozów międzybrzegowych.

Obszary szczególnego zagrożenia powodzią a pozwolenia wodnoprawne

Pozwolenie wodnoprawne jest konieczne, jeśli na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią planuje się:

 • przedsięwzięcia i nowe obiekty budowlane, które mogą w znaczący sposób oddziaływać na środowisko,

 • gromadzenie ścieków, środków chemicznych, a także innych materiałów, które mogą zanieczyścić wody,

 • prowadzenie na tych obszarach przetwarzania odpadów, w szczególności ich składowania.

Zgłoszenie wodnoprawne

Zgłoszenie wodnoprawne co do zasady wymaga dopełnienia mniejszej ilości formalności niż ma to miejsce w przypadku pozwolenia wodnoprawnego. Tego rodzaju zgłoszenie jest konieczne w przypadku planów wykonania poniższych inwestycji:

 • wykonanie pomostu o szerokości do 3 m i długości całkowitej do 25 m – w tym przypadku, przy czym sumuje się długość poszczególnych elementów, co ma znaczenie, gdy planujemy konstrukcję np. w kształcie litery L,

 • postój na wodach płynących statków przeznaczonych na cele mieszkaniowe lub usługowe, np. barka mieszkalna lub statek, w którym prowadzona jest restauracja,

 • prowadzenie przez wody inne niż śródlądowe drogi wodne napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych,

 • wykonanie kąpieliska lub wyznaczenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli – również na obszarze morza terytorialnego,

 • trwałe odwadnianie wykopów budowlanych,

 • prowadzenie robót w wodach oraz innych robót, które mogą być przyczyną zmiany stanu wód podziemnych,

 • wykonanie urządzeń odwadniających obiekty budowlane, o zasięgu oddziaływania niewykraczającym poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem,

 • odprowadzanie wód z wykopów budowlanych lub z próbnych pompowań otworów hydrogeologicznych,

 • wykonanie stawów, które nie są napełniane w ramach usług wodnych, ale wyłącznie wodami opadowymi lub roztopowymi, lub wodami gruntowymi o powierzchni nieprzekraczającej 1000 m² i głębokości nieprzekraczającej 3 m od naturalnej powierzchni terenu o zasięgu oddziaływania niewykraczającym poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem,

 • przebudowa rowu polegająca na wykonaniu przepustu lub innego przekroju zamkniętego na długości nie większej niż 10 m,

 • przebudowa lub odbudowa urządzeń odwadniających zlokalizowanych w pasie drogowym dróg publicznych, obszarze kolejowym, na lotniskach lub lądowiskach,

 • wydobywanie kamienia, żwiru, piasku, innych materiałów z wód w związku z utrzymywaniem wód, śródlądowych dróg wodnych oraz remontem urządzeń wodnych, wykonywane w ramach obowiązków właściciela wód.

Sytuacje, w których nie potrzebujemy ani pozwolenia, ani zgłoszenia wodnoprawnego?

 • uprawianie żeglugi na śródlądowych drogach wodnych,

 • holowanie oraz spław drewna,

 • wycinanie roślin z wód lub brzegu w związku z utrzymywaniem wód, śródlądowych dróg wodnych oraz remontem urządzeń wodnych,

 • wykonanie pilnych prac zabezpieczających w okresie powodzi,

 • wykonanie urządzeń wodnych do poboru wód podziemnych na potrzeby zwykłego korzystania z wód z ujęć o głębokości do 30 m,

 • rybackie korzystanie ze śródlądowych wód powierzchniowych,

 • pobór wód powierzchniowych lub wód podziemnych w ilości średniorocznie nieprzekraczającej 5 m³ na dobę oraz wprowadzanie ścieków do wód, lub do ziemi w ilości nieprzekraczającej łącznie 5 m³ na dobę, na potrzeby zwykłego korzystania z wód,

 • pobór i odprowadzanie wód w związku z wykonywaniem odwiertów lub otworów strzałowych przy użyciu płuczki wodnej na cele badań sejsmicznych,

 • odbudowa, rozbudowa, przebudowa lub rozbiórka urządzeń pomiarowych służb państwowych,

 • wyznaczanie szlaku turystycznego pieszego lub rowerowego oraz budowa, przebudowa lub remont drogi rowerowej, z wyjątkiem prowadzenia dróg rowerowych przez wody powierzchniowe,

 • zatrzymywanie wody w rowach, jeżeli zasięg oddziaływania nie wykracza poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem,

 • hamowanie odpływu wody z obiektów drenarskich, jeżeli zasięg oddziaływania nie wykracza poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem,

 • przechwytywanie wód opadowych lub roztopowych za pomocą urządzeń melioracji wodnych, jeżeli zasięg oddziaływania nie wykracza poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem,

 • lokalizowanie, na okres do 180 dni, tymczasowych obiektów budowlanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią.

 

Kto wydaje pozwolenia wodnoprawne?

Pozwolenia wodnoprawne wydawane są zależnie od celu pozwolenia albo przez dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej Wód Polskich, albo przez dyrektorów zarządów zlewni Wód Polskich. W przypadku inwestorów indywidualnych pozwolenia wodnoprawne najczęściej wydają dyrektorzy zarządów zlewni.

Opłaty za udzielenie pozwolenia wodnoprawnego

Wysokość opłat za udzielenie pozwolenia wodnoprawnego określa ustawa w kwocie 221,34 zł. Jednak w sytuacji, gdy decyzja zawiera co najmniej dwa pozwolenia, które nie są tożsame rodzajowo, opłata ulega pomnożeniu przez liczbę tych pozwoleń. Jednakże maksymalna wysokość opłaty za udzielenie pozwolenia wodnoprawnego nie może przekroczyć kwoty 4426,80 zł. Co więcej, jeśli kwota wniesionej przez wnioskodawcę opłaty nie pokrywa rzeczywistych kosztów prowadzonego postępowania, inwestor jest zobowiązany do poniesienia kosztów dodatkowych.

Ile ważne jest pozwolenie wodnoprawne?

Pozwolenia wodnoprawne wydawane są na czas określony. Jednak co do zasady nie może on przekraczać 30 lat. Termin obowiązywania pozwolenia liczy się od dnia, w którym dana decyzja stała się ostateczna. Należy jednak wiedzieć, że od tej zasady obowiązują określone wyjątki opisane poniżej:

 • na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi – pozwolenie wydawane jest na maksymalnie 10 lat,

 • na wprowadzanie do wód lub do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego – pozwolenie wydawane jest na maksymalnie 4 lata.

 • na wydobywanie z wód powierzchniowych (w tym z morskich wód wewnętrznych wraz z wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej oraz wód morza terytorialnego) kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, a także wycinanie roślin z wód lub brzegu – pozwolenie wydawane jest na maksymalnie 5 lat.

 • wykonanie urządzeń wodnych, regulacji wód oraz robót lub obiektów budowlanych mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej - w tych wypadkach nie ustala się czasu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego. Jeśli jednak w terminie 3 lat od dnia zezwolenia na wykonanie urządzeń ich budowa nie została rozpoczęta, pozwolenie wodnoprawne wygasa.

Wniosek o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego

Postępowanie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego zawsze wszczynane jest na wniosek. Właściwy organ nigdy nie robi tego z urzędu. Do składanego wniosku inwestor jest zobowiązany dołączyć:

 • operat wodnoprawny z zaznaczoną datą jego wykonania oraz opisem prowadzenia planowanej działalności, przy czym nie powinien on zawierać określeń specjalistycznych,

 • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w razie jego braku – decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego albo decyzję o warunkach zabudowy, jeśli jest wymagana,

 • decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach oraz ocenę wodnoprawną – tylko w sytuacjach, gdy dokumenty te są wymagane.

Operat wodnoprawny

To zdecydowanie najważniejszy dokument dołączany do wniosku o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego. Operat wodnoprawny sporządzany jest na piśmie oraz na nośnikach elektronicznych w formie opisowej i graficznej. Osoba wykonująca operat wodnoprawny powinna mieć doświadczenie w sporządzaniu tego rodzaju dokumentacji, choć obowiązujące w naszym kraju prawo nie wskazuje, jakie powinna mieć wykształcenie. Faktem jest, że wykonanie operatu wodnoprawnego nie jest proste. Z tego powodu istnieje wiele specjalistycznych firm, które zajmują się tego rodzaju zleceniami. Inwestorzy współpracujący z New-House mogą liczyć na pomoc naszych specjalistów, którzy niejeden tego rodzaju dokument z powodzeniem sporządzili.

Co najczęściej zawiera pozwolenie wodnoprawne?

 • cel projektowanych urządzeń wodnych oraz innych prac,

 • cel i zakres korzystania z wód,

 • warunki wykonywania uprawnienia,

 • termin rozpoczęcia korzystania z wód lub wykonania urządzeń wodnych,

 • obowiązki wnioskodawcy w zakresie ochrony zasobów środowiska naturalnego, interesów ludności i gospodarki w zasięgu zamierzonego korzystania z wód lub wykonania urządzeń wodnych,

 • zakazy wykonywania określonych czynności, które mogłyby niekorzystnie wypłynąć na gospodarkę wodną oraz zakres obowiązywania tychże zakazów.

Warto pamiętać, że nie ma odgórnego wykazu elementów, które powinny się znaleźć w pozwoleniu wodnoprawnym. To konkretny urząd decyduje co się w nim znajdzie.

 

Contact

We are available 7 days a week, from 7:00am to 9:00pm

We will be happy to answer any question.
We encourage you to contact us.

kontakt20@new-house.com.pl

r_skulimowski_contact_section_new