Mapa do celów projektowych

Offer

Mapa do celów projektowych

Mapa do celów projektowych jest jednym z dokumentów, które przygotowywane są podczas projektowania, budowy oraz prac remontowych dotyczących obiektów budowlanych, co do których wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę.

Określenie „mapa do celów projektowych” wprowadzone zostało przez Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych, obowiązujących w budownictwie. Zgodnie z jego wytycznymi mapa do celów projektowych to mapa geodezyjna przygotowana na kopii aktualnej mapy zasadniczej. Sama mapa zasadnicza to standardowe opracowanie kartograficzne, które tworzy się na podstawie właściwych zbiorów danych zawartych w wybranych bazach danych. Może się również zdarzyć, że mapa zasadnicza nie istnieje, wtedy mapę do celów projektowych przygotowuje się na mapie jednostkowej znajdującej się w państwowych zasobach geodezyjnych i kartograficznych.

Inwestorzy, którzy współpracują z New-House w zakresie kompleksowej budowy domu mogą liczyć na wsparcie na każdym z etapów realizacji inwestycji budowlanej, co oznacza, że załatwiamy w ich imieniu również sprawy związane z przygotowaniem niezbędnej mapy do celów projektowych niezależnie od złożoności tego procesu.

Jakie informacje znajdują się na mapie do celów projektowych?

Prawidłowo wykonana mapa do celów projektowych obejmuje swoim zasięgiem obszar otaczający planowaną inwestycję w pasie co najmniej 30 metrów oraz teren strefy ochronnej (obejmującej np. gazociągi), jeśli zaistnieje konieczność jej wyznaczenia.

Mapa do celów projektowych oprócz treści mapy zasadniczej, na której jest wykonana oraz granic własności nieruchomości powinna zawierać poniższe elementy:

  • Opracowane geodezyjnie linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu tj. linie zabudowy, osie ulic, osie dróg itp., jednakże tylko w sytuacji, gdy zostały one ujęte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub wydanych warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

  • Umiejscowienie zieleni wysokiej wraz ze wskazaniem ewentualnych pomników przyrody występujących na danym terenie.

  • Umiejscowienie innych obiektów i szczegółów wskazanych przez projektanta mających znaczenie dla planowanej inwestycji budowlanej.

  • Infrastrukturę podziemną zarówno liniową, jak i również punktową.

Skala mapy do celów projektowych

Zasadniczo skala mapy do celów projektowych powinna być dostosowana do rodzaju oraz wielkości obiektów, które planujemy wybudować. Dokładną wielkość obszaru otaczającego teren inwestycji oraz skalę mapy określa w razie potrzeby organ, który wydaje pozwolenia na budowę.

Co do zasady:

  • sala mapy do celów projektowych dla działki budowlanej nie powinna być mniejsza niż 1:500,

  • skala mapy do celów projektowych dla zespołów obiektów budowlanych oraz terenów budownictwa przemysłowego nie może być mniejsza niż 1:1000,

  • skala mapy do celów projektowych dla terenów rozległych z obiektami o dużym rozproszeniu oraz obiektami liniowymi (drogi, gazociągi, światłowody itd.) może wynosić 1:2000.

Kto wykonuje mapy do celów projektowych?

Mapę do celów projektowych najczęściej wykonuje geodeta, który ma niezbędne uprawnienia zawodowe. Zakres tych uprawnień określa art. 43 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Skąd wziąć mapę do celów projektowych?

Mapę do celów projektowych możemy otrzymać we właściwym Starostwie Powiatowym, w którego granicach leży nieruchomość przeznaczona pod planowaną budowę. Jednak wcześniej musimy złożyć odpowiedni wniosek i uiścić opłatę. Czas oczekiwania na mapę do celów projektowych różni się zależnie od wielkości miejscowości oraz aktualnego obłożenia urzędu pracą najczęściej jednak nie przekracza 4 tygodni.

Pamiętaj, że współpracując z New-House nie musisz martwić się o uzyskanie mapy do celów projektowych oraz żadne inne formalności urzędowe związane z budową domu, ponieważ wszystkim, co ważne zajmiemy się za Ciebie! Dzięki naszemu wsparciu inwestorzy w całym kraju oszczędzają cenny czas i pieniądze a podczas realizacji inwestycji budowlanej mogą normalnie pracować i żyć! Jeśli również Ciebie interesuje tego rodzaju bezstresowa budowa, zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami, którzy są do Twojej dyspozycji przez siedem dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 21.00.

Contact

We are available 7 days a week, from 7:00am to 9:00pm

We will be happy to answer any question.
We encourage you to contact us.

kontakt58@new-house.com.pl

r_skulimowski_contact_section_new