Pozwolenie na budowę

Przed rozpoczęciem budowy konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Można je zrealizować na zgłoszenie lub też jako właściwe pozwolenie na budowę i ta forma jest preferowana i sugerowana przez nas. Zobacz więcej szczegółów. 

Pozwolenie na budowę – jak je uzyskać?


Pozwolenie na budowę jest dokumentem, bez którego nie ma mowy o rozpoczęciu inwestycji. Niestety, w praktyce bywa tak, że jego otrzymanie wymaga skompletowania wielu dokumentów oraz kilku wizyt w rozmaitych urzędach. W New-House, po podpisaniu umowy, wszystkie związane z tym formalności bierzemy na siebie – inwestor nie musi poświęcać na to swojego prywatnego czasu!


Na początek warto wiedzieć, czym w ogóle jest pozwolenie na budowę. Jest to wydawana przez starostwo powiatowe (lub urząd miasta, jeśli mamy do czynienia z miastem na prawach powiatu) decyzja administracyjna, która pozwala na rozpoczęcie zasadniczych prac budowlanych. 


Aby otrzymać pozwolenie na budowę, należy złożyć w odpowiednim urzędzie kompletny, prawidłowo wypełniony wniosek – urzędnicy mają obowiązek go rozpatrzyć i udzielić inwestorowi pisemnej odpowiedzi. Zgodnie z przepisami, starostwo (lub urząd miasta) powinno rozpatrzyć wniosek w ciągu 65 dni. W praktyce z dotrzymywaniem tych terminów bywa różnie – z dostępnych statystyk wynika, iż są miasta, w których na decyzję urzędu trzeba czekać nawet do 180 dni!

Pozwolenie na budowę a MPZP


W przepisach prawnych zaznaczono, że aby otrzymać pozwolenie na budowę, dany teren musi być objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (MPZP) lub warunkami zabudowy. Czym różnią się te dwa pojęcia?


Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego to uchwalane przez miasta lub gminy akty prawne, w których określa się zasady gospodarowania przestrzenią znajdującą się w danym mieście (gminie). W planach określa się:
•    zasady kształtowania zabudowy na danym terenie,
•    możliwe usytuowanie budynków na określonym obszarze,
•    maksymalną wysokość zabudowy,
•    możliwe gabaryty budynków,
•    jaka powierzchnię może mieć zabudowa w stosunku do powierzchni całego obszaru uwzględnionego w planie,
•    minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej.


Choć prace nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w samorządach na terenie całej Polski w ostatnich latach dość mocno przyspieszyły, to jednak w praktyce bywa tak, że – szczególnie w gminach wiejskich – po prostu ich nie ma. Wówczas do uzyskania pozwolenia na budowę konieczne uzyskanie jest decyzji o warunkach zabudowy. W New-House zajmujemy się również tym aspektem prowadzenia inwestycji!


Pozwolenie na budowę a warunki zabudowy


Warunki zabudowy również są aktem prawnym, który – tak samo jak miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – ma na celu regulowanie tzw. ładu przestrzennego na danym obszarze. Warunki zabudowy regulują więc takie kwestie, jak umieszczenie budynku na działce, jego możliwą wielkość, a nawet kolor dachu czy elewacji. Wszystko to jest bardzo ważne z punktu widzenia urbanistyki oraz lokalnej estetyki. 


Decyzję o warunkach zabudowy wydaje odpowiedni urząd gminy (lub miasta) po rozpatrzeniu przez urzędników prawidłowego, kompletnego wniosku z szeregiem załączników. Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy powinien więc zawierać:
•    wniosek o ustalenie warunków zabudowy,
•    mapę zasadniczą,
•    mapę katastralną,
•    opisowe oraz graficzne określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu,
•    decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (opcjonalnie),
•    dokument potwierdzający możliwość uzbrojenia terenu objętego wnioskiem,
•    dowód zapłacenia opłaty skarbowej,
•    pełnomocnictwo w sprawach administracyjnych,
•    dowód zapłacenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo.


Co ważne, aby otrzymać decyzję o warunkach zabudowy dla danego terenu, nie trzeba być jego właścicielem – dlatego jeśli dopiero przymierzacie się Państwo do zakupu konkretnej działki, a chcecie zawczasu dowiedzieć się, co i jak możecie na niej budować, w New-House zajmiemy się wszystkimi formalnościami związanymi z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy!


Jakie dokumenty są konieczne do otrzymania pozwolenia na budowę?


Otrzymanie wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy to dopiero pierwszy krok w kompletowaniu dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę. Posiadamy blisko 30-letnie doświadczenie w kompleksowej budowie domów jednorodzinnych, a wszystkie związane z tym formalności nie są dla nas tajemnicą! Dlatego w New-House możemy zająć się kompletowaniem wszystkich dokumentów, składających się na wniosek o wydanie pozwolenia na budowę:
•    czterech egzemplarzy projektu budowlanego (szeroki wybór gotowych projektów domów znaleźć można na naszej stronie -> https://new-house.com.pl/projekty-domow) z koniecznymi uzgodnieniami, opiniami oraz pozwoleniami, 
•    zaświadczenia izby samorządu zawodowego (np. izby architektów) potwierdzającego, że autor danego projektu jest wpisany na jej listę i ma uprawnienia do projektowania domów,
•    oświadczenia inwestora o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
•    decyzji o warunkach zabudowy lub wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego),
•    ewentualnego potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej.


Ile kosztuje pozwolenie na budowę? Jeśli budowany dom ma być przeznaczony jedynie do celów mieszkalnych, wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę jest bezpłatne. Jeśli zdecydujecie się Państwo na powierzenie formalności związanych z kontaktem z urzędami naszej firmie, należy jedynie uiścić 17 zł za ustanowienie pełnomocnictwa.


New-House – kompleksowa pomoc w uzyskaniu pozwolenia na budowę


Jak już wcześniej wspominano, co do zasady rozpatrywanie wniosku o wydaniu pozwolenia na budowę powinno trwać o 65 dni. W tym czasie urzędnicy kontrolują kompletność złożonego wniosku, czy jest zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub pozwoleniem na budowę, czy projekt działki jest zgodny z przepisami itp. Jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku urzędnicy stwierdzą braki lub błędy w dokumentach, w New-House bierzemy na siebie ich uzupełnienie lub poprawę – nie musicie Państwo w żaden sposób poświęcać swojego czasu i energii na sprawy urzędowe.


Jeżeli wszelkie nieprawidłowości zostaną usunięte lub w ogóle się ich nie stwierdzi, urząd nie ma prawa odmówić wydania pozwolenia na budowę! Staje się ono ostateczne jeżeli w ciągu 14 dni od jego dostarczenia żadna ze stron nie wniesie odwołania. Co ważne, budowa musi zostać rozpoczęta w ciągu trzech lat od wydania pozwolenia – w innym przypadku (lub jeżeli budowana zostanie przerwana na dłużej niż trzy lata), pozwolenie na budowę przestaje być ważne.


Przeniesienie pozwolenia na budowę? To możliwe!


Warto też pamiętać, że możliwe jest przeniesienie pozwolenia na budowę już wydanego przez urząd na rzecz innego podmiotu. Dzieje się tak jeśli podmiot, który chce przejąć pozwolenie przyjmie wszystkie warunki w nim zawarte oraz złoży oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 


Przeniesienie pozwolenia na budowę wydawane jest po złożeniu wniosku w starostwie powiatowym (lub urzędzie miasta w przypadku miasta na prawie powiatu) przez nowego inwestora. Oczywiście w New-House jesteśmy w stanie zająć się również tego typu formalnościami. Należy bowiem pamiętać, że wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę także wymaga skompletowania wielu dokumentów:
•    kompletnego, poprawnie wypełnionego wniosku (m.in. z danymi inwestora, nazwą i rodzajem zamierzenia budowlanego, numerem i datą wydania pozwolenia na budowę),
•    oświadczenia o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane podpisanego przez nowego inwestora,
•    zgody pierwotnego inwestora posiadającego pozwolenie na jego przeniesienie na rzecz wnioskodawcy,
•    oświadczenia nowego inwestora o przyjęciu wszystkich warunków zawartych w przenoszonym pozwoleniu na budowę.


Opłata skarbowa od przeniesienia decyzji pozwolenia na budowę na rzecz innej osoby wynosi 90 zł.
 

W New-House pomożemy Państwu na każdym etapie budowy Waszych wymarzonych czterech kątów, również w uzyskiwaniu pozwolenia na budowę oraz innych niezbędnych pozwoleń (np. do budowy przyłączy energetycznych, wodno-kanalizacyjnych i gazowych, pozwolenia wodnoprawnego, pozwolenia na budowę zagrodową i siedliskową – w zależności od specyfiki inwestycji). Jeśli szukacie rzetelnej i niezawodnej firmy budowlanej, zgłoście się do nas -> https://new-house.com.pl/kontakt. Nasi doradcy pozostają do Państwa dyspozycji!

Polecane artykuły

Zobacz wszystkie artykuły