Odbiór budynku

Odbiór budynku na etapie prac pod klucz, po uzyskaniu niezbędnych protokołów, zbudowany dom przygotowany jest do odbioru. Dla wygody Państwa na tym etapie możemy wykonać tę procedurę. 

Zakończenie budowy domu (nawet do stanu pod klucz), a także uporządkowanie placu budowy i zagospodarowanie terenu nie oznacza, że od razu można zacząć jego użytkowanie, czyli – wprowadzić się. Byłoby to sprzeczne z obowiązującymi w naszym kraju przepisami prawa budowlanego. Najpierw dom przejść musi procedurę odbioru – w New-House jesteśmy w stanie zgromadzić wszystkie niezbędne w tym celu dokumenty i załatwić konieczne formalności, tak aby inwestor nie tracił swojego czasu. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!


Odbiór budynku mieszkalnego to dość złożony proces, który wymaga od inwestora zgromadzenia określonych dokumentów – na część z nich trzeba oczekiwać przez konkretny czas. Dodatkowo, odbiór techniczny domu to konieczność kontaktu z różnymi specjalistami oraz instytucjami, np. Państwową Strażą Pożarną. Wszystko to może zająć sporo czasu i być powodem niepotrzebnego stresu – dlatego formalności związane z odbiorem domu lepiej powierzyć profesjonalistom! W New-House jesteśmy w stanie zdjąć z inwestorów te czasochłonne obowiązki i przejąć na siebie wszystkie wymagane czynności!


Odbiór kominiarski, elektryczny i gazowy
W toku odbioru technicznego domu jednorodzinnego wykonywane są odbiory poszczególnych instalacji. Wśród tych najważniejszych znajduje się m.in. odbiór kominiarski, instalacji elektrycznej oraz gazowy. 


•    Odbiór kominiarski
Może go wykonać jedynie osoba uprawniona, czyli mistrz kominiarski. Sprawdza on zgodność materiałów użytych do budowy z dokumentacją, aktualność atestów, oznakowanie komina oraz zgodność wykonania instalacji z projektem. Podczas odbioru kominiarskiego zwraca się uwagę m.in. na szczelność oraz drożność przewodów kominowych, drogę oraz sposób ich poprowadzenia oraz usytuowanie ponad dachem, na dojście do komina, na materiały użyte do budowy czy sposób łączenia elementów. W ramach odbioru kominiarskiego dokonuje się również m.in. kontroli wentylacji pomieszczeń z urządzeniami grzewczymi. Co ważne odbiór kominiarski powinien odbyć się dwukrotnie – w stanie surowym oraz już po zainstalowaniu urządzeń grzewczych.


•    Odbiór instalacji elektrycznej
W New-House budową instalacji elektrycznych zajmują się wyłącznie doświadczeni specjaliści – dzięki temu proces jej odbioru jest tylko formalnością! Kluczowym dokumentem jest tu protokół odbioru instalacji elektrycznej, w którym zawarte są informacje m.in. o mocy zainstalowanych odbiorników, opis zastosowanych zabezpieczeń, dane dotyczące liczników energii czy przyłącza. Zarówno projekt instalacji elektrycznej, jak i protokół odbiory powinny znaleźć się w dokumentacji technicznej budynku, stanowiącej uzupełnienie dziennika budowy. Do zakończenia budowy dziennikiem dysponuje kierownik budowy, a to właśnie dziennik wraz z załącznikami jest podstawą odbioru domu do użytkowania.


•    Odbiór instalacji gazowej
Instalację gazową w domu jednorodzinnym buduje się na podstawie projektu, po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę – może ją wykonać jedynie osoba z uprawnieniami w zakresie eksploatacji sieci, instalacji i urządzeń gazowych. Procedura późniejszego odbioru instalacji gazowej do użytkowania obejmuje m.in. kontrolę zgodności jej wykonania z projektem, sprawdzenie zgodności wykonania z obowiązującymi wymaganiami technicznymi, kontroli, czy zapotrzebowania domu na paliwo gazowe jest zgodne z wydanymi wcześniej warunkami dostawy, sprawdzenie doboru materiałów i wyposażenia, a także przeprowadzenie kontroli szczelności przewodów instalacyjnych. 


Odbiór domu – potrzebne dokumenty
Do uzyskania ostatecznego odbioru technicznego domu potrzebnych jest szereg dokumentów. Oczywiście w New-House – jeśli takie jest życzenie inwestorów – przejmujemy te obowiązki i przygotowujemy:
•    kopię decyzji o wydaniu pozwolenia na budowę wraz z potwierdzeniem jej ostateczności,
•    oryginał dziennika budowy z wpisem kierownika o zakończeniu prac budowlanych,
•    podpisane przez kierownika budowy oświadczenie o zgodności budowy z projektem oraz warunkami pozwolenia na budowę,
•    podpisane przez kierownika budowy oświadczenie o doprowadzeniu do porządku terenu budowy,
•    podpisane przez inwestora oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych (jeśli użytkowanie obiektu jest od tego zależne),
•    uzyskane wcześniej protokoły odbiorów, kontroli i badań (m.in. odbiór kominiarski, odbiór instalacji gazowej, odbiór instalacji wodno-kanalizacyjnej, odbiór instalacji gazowej),
•    tzw. powykonawczą inwentaryzację geodezyjną (zebranie aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu usytuowania budynków oraz elementów zagospodarowania działki, takich jak wjazdy czy parkingi), wykonywaną przez uprawnionego geodetę – tu trzeba uzbroić się w cierpliwość, bo może to trwać nawet dwa miesiące,
•    podpisaną przez inwestora kartę ewidencyjną dotyczącą statystyki,
•    kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego wcześniej projektu budowlanego (jeżeli w trakcie budowy nie pojawiły się większe zmiany w stosunku do pierwotnego zatwierdzonego projektu),
•    w przypadku zmian w projekcie – ich opis wraz z podpisem projektanta oraz datą zatwierdzenia,
•    potwierdzenie odbioru wykonanych przyłączy (energetycznego, wodno-kanalizacyjnego, gazowego).


Odbiór techniczny domu – co jeszcze jest potrzebne?
Zgromadzenie wymienionych powyżej dokumentów to ciągle nie wszystko. Aby uzyskać odbiór techniczny domu i móc się do niego wprowadzić, potrzebne są jeszcze oświadczenia o braku sprzeciwu lub uwag ze strony Inspekcji Ochrony Środowiska, Państwowej Straży Pożarnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Państwowej Inspekcji Pracy. W każdej z tych instytucji złożyć należy odpowiedni wniosek – jeśli w ciągu 14 dni nie nastąpi żadne ustosunkowanie się, uważa się, że nie ma z ich strony żadnych uwag czy sprzeciwu.


Niezbędnym elementem dokumentacji jest także kopia świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, zwanego również paszportem energetycznym domu. Jest to dokument przygotowywany przez specjalistę z uprawnieniami, w którym budynek zostaje opisany pod kątem zużycia energii – zarówno elektrycznej, jak i cieplnej. W zależności m.in. od regionu kraju, metrażu domu oraz czasu potrzebnego na przygotowanie świadectwa, cena za dokument może wahać się od 500 do nawet powyżej 1000 zł.


Kto dokonuje odbioru technicznego domu?
Po zakończeniu robót budowlanych i doprowadzeniu do porządku placu budowalnego, należy złożyć w Powiatowym lub Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego wniosek o pozwolenie na użytkowanie. Do wniosku musi być oczywiście dołączona cała dokumentacja – brak chociażby jednego dokumentu powoduje jego odrzucenie i przeciągnięcie całej procedury. Rozpatrywanie wniosku trwa z reguły kilka tygodni.


W teorii po otrzymaniu wniosku odpowiedni Inspektorat Nadzoru Budowlanego powinien skierować swojego przedstawiciela na teren zakończonej inwestycji, by sprawdzić stan faktyczny. W zdecydowanej większości przypadków pozwolenie na użytkowanie jest jednak wydawane na podstawie analizy złożonej w Inspektoracie dokumentacji. Po zakończeniu analizy i uzyskaniu pozwolenia Inspektorat nadaje nieruchomości numer porządkowy, który powinien zostać umieszczony na elewacji budynku lub ogrodzeniu.


Na koniec ostrzeżenie – jeśli inwestor indywidualny rozpocznie użytkowanie domu bez odbioru budynku i uzyskania pozwolenia, w przypadku kontroli Inspektoratu Nadzoru Budowlanego może zostać ukarany karą administracyjną w wysokości 10 tys. zł. Procedury tej lepiej więc nie lekceważyć!


W New-House od blisko 30 lat stawiamy na kompleksową obsługę naszych klientów. Co to oznacza? Zajmujemy się nie tylko zasadniczymi pracami budowlanymi, ale również pomagamy w wyborze działki i odpowiedniego projektu, załatwiamy formalności związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę, posiadamy doświadczenie w profesjonalnym zagospodarowaniu terenu, wreszcie – przejmujemy obowiązki związane z odbiorem technicznym budynku. Skontaktuj się z nami – pomożemy Ci zrealizować marzenia o własnym domu! Zapraszamy -> https://new-house.com.pl/kontakt.
 

Odbiór domu – kiedy jest możliwy i jakie dokumenty są do niego potrzebne?