Akademia Budowlana

Podział działki – jak przebiega ten proces?

Spis treści:

Podział działki to dość powszechna czynność, na którą decydują się inwestorzy posiadający dużą parcelę, na której można byłoby spokojnie wybudować kilka domów. Sprzedanie kilku mniejszych działek w większości przypadków jest dużo bardziej opłacalne, aniżeli sprzedaż jednej dużej działki. Podział działki często wykonuje się także w sprawach spadkowych. Z niniejszego artykułu dowiesz się, jak od strony formalnej wygląda proces podziału działki.

 

W jakich sytuacjach możliwy jest podział działki budowlanej?

 

Podział działki jest możliwy, jeśli dopuszcza to Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Jednym z głównych czynników jest minimalna powierzchnia działki. Trzeba sprawdzić, czy po dokonaniu podziału poszczególne parcele będą zgodne z założeniami MPZP. Jeśli dla danego obszaru nie uchwalono planu miejscowego, wówczas inwestor musi wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Dokument ten będzie posiadał analogiczne informacje i to na jego podstawie będzie można stwierdzić, czy podział działki jest możliwy. Jeśli istnieją plany uchwalenia MPZP dla danego obszaru, wówczas inwestor będzie musiał poczekać, aż plan zostanie uchwalony.

 

Wstępny projekt podziału działki

 

Na początek trzeba skorzystać z usług geodety, który wystąpi z wnioskiem o udostępnienie mapy kopii zasadniczej do celów opiniodawczych, a następnie na jej podstawie przygotuje wstępny projekt podziału działki. Podział może być zaplanowany na kopii mamy katastralnej. Wstępny projekt musi zawierać wszelkie informacje na temat stanu aktualnego, a także informacje na temat parceli uzyskanych w ramach planowanego podziału. Wstępny projekt podziału działki jest niezbędny, aby zapoczątkować proces urzędowy dążący do zrealizowania podziału.

 

Postanowienie o wstępnym podziale nieruchomości

 

Inwestor musi udać się do urzędu gminy lub urzędu miasta, aby złożyć wniosek w sprawie uzyskania postanowienia o wstępnym podziale nieruchomości. Wniosek musi zawierać następujące załączniki: dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości (np. odpis księgi wieczystej), wypis i wyrys z katastru nieruchomości wraz z kopią mapy katastralnej z zaznaczoną nieruchomością, decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (o ile nie obowiązuje MPZP), wstępny projekt podziału działki, protokół z przejęcia granic nieruchomości, wykaz zmian gruntowych, wykaz synchronizacyjny, mapę z projektem oddziału. Jeśli nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytków to potrzebne jest także pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na podział działki.

 

Wstępny projekt podziału działki zostanie przeanalizowany przez właściwy organ administracyjny pod kątem prawidłowości z uwarunkowaniami lokalnymi i przepisami odrębnymi. Zwykle zajmuje to kilka tygodni, a czas oczekiwania nie powinien przekroczyć 30 dni. Jeśli wstępny projekt jest zgodny z obowiązującymi przepisami i dokumentacja została sporządzona prawidłowo, wówczas organ administracyjny wyda pozytywne postanowienie o zgodności wstępnego podziału z ustaleniami MPZP lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

 

Mapa z projektem podziału nieruchomości

 

Po otrzymaniu pozytywnego postanowienia geodeta będzie mógł opracować mapę z projektem podziału działki. Niezbędne prace są zgłaszane do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej. Geodeta powiadomi o pracach właścicieli nieruchomości sąsiadującej z dzieloną działką. Konieczne będzie bowiem wyznaczenie nowych granic nieruchomości. Po dokonaniu czynności przyjęcia granic nieruchomości geodeta sporządzi stosowny protokół. Następnie, na kopii mapy zasadniczej opracowany zostanie projekt podziału nieruchomości. Zawarte na nim będą wszystkie informacje na temat działek uzyskanych w drodze podziału.

 

Decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości

 

Mapa z projektem podziału nieruchomości zostanie dostarczona do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Jeśli dokumentacja zostanie potwierdzona, wówczas daje to możliwość wydania ostatecznej decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości przez prezydenta, burmistrza lub wójta. Taka decyzja zostanie wydana w przeciągu 1 miesiąca od daty złożenia wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami. Trzeba odczekać 14 dni na uprawomocnienie się tej decyzji.

 

Wyznaczenie nowych punktów granicznych

 

Gdy decyzja stanie się prawomocna, geodeta dokona czynności wyznaczenia i utrwalenia w gruncie nowych punktów i znaków graficznych. Na podstawie tej czynności sporządzony zostanie protokół zawierający oznaczenia nieruchomości wg katastru oraz księgi wieczystej, oznaczenie i datę wydania decyzji, informacje o sposobie utrwalenia punktów, a także listę i podpisy osób uczestniczących w procesie wyznaczania nowych punktów granicznych. W momencie przyjęcia operatu technicznego do Państwowego Zasobu Geodezyjnego, podział działki staje się faktem.

 

Czy to koniec formalności związanych z podziałek działki?

 

Inwestor musi się jeszcze zatroszczyć o wniesienie zmian w księdze wieczystej nieruchomości. Taki wniosek składa się w Sądzie Rejonowym właściwym dla miejsca położenia działki. Ponadto, jeśli w wyniku podziału działki dojdzie do wzrostu wartości gruntu (zsumowana wartość poszczególnych parceli będzie wyższa, niż wartość poprzedniej działki), daje to podstawę do naliczenia opłaty adiacenckiej przez prezydenta miasta, burmistrza lub wójta. Taka opłata może wynieść do 30% różnicy wartości nieruchomości.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
 

Tak   Nie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*

Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawie przy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl oraz New-House Robert Skulimowski NIP 824-000-68-45, REGON 710346743 Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.